Florence Deforce, Notaris te Lede

 

Florence Deforce

Notaris te Lede

Wat is een beding van aanwas ?

12 maart 2018

Een beding van aanwas is een contract, waarbij twee of meer personen samen in “onverdeeldheid” een onroerend goed verwerven met het beding dat het deel van de eerststervende door aanwas zal toekomen aan de langstlevende partner. Een beding van aanwas kan slechts worden opgenomen voor zover men met minstens twee personen gelijke rechten bezit in een goed.

Het beding van aanwas kan fiscale voordelen hebben omdat er op het deel van de eerstoverledene geen successierechten verschuldigd zijn, maar wel hetzelfde registratierecht als destijds betaald bij aankoop. Anderzijds kan dit precies nadelig uitvallen wanneer het gaat over de gezinswoning, die vrij is van successierechten…

Naast het eventueel fiscaal voordeel kan het beding van aanwas ook aangewend worden omwille van de mogelijkheden op burgerrechtelijk vlak. Door gebruik van het beding van aanwas kunnen de reservataire rechten van kinderen uitgesloten worden. Zo kan het beding van aanwas aangewend worden door echtgenoten met kinderen uit een vorig huwelijk of gehuwd met scheiding van goederen. De goederen die het voorwerp hebben uitgemaakt van het beding van aanwas zullen in dat geval definitief verdwijnen uit het vermogen van de familie van de eerststervende. Dit nadeel kan ondervangen worden door een beding van aanwas te gebruiken, beperkt tot het vruchtgebruik van het betrokken goed.

Het beding van aanwas kan, tenzij anders werd overeengekomen, slechts verbroken worden met het akkoord van alle betrokkenen, nooit eenzijdig. Dit heeft een zeer belangrijk gevolg. Het betekent dat iemand die gekocht heeft met het aanwasbeding zijn aandeel nooit meer eenzijdig kan vervreemden aan een derde. Dit is zeker een zware rem op de onbeperkte toepassing van het beding van aanwas. Daarom voorziet men in de akte in een opzegmogelijkheid.

Algemeen beschouwd kan het beding van aanwas interessant zijn, maar elke toepassing ervan zal best vooraf degelijk worden onderzocht en worden besproken met de notaris. Aarzel niet om beroep te doen op zijn advies.

 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .